Polityka Prywatności serwisu justynaliber.pl

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest GTS Justyna Liber,ul. Baczyńskiego 70/3, 41-203 Sosnowiec, NIP: 954 13 29 153
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@justynaliber.pl
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osóbnieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez GTS Justyna Liber nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.justynaliber.pl
 2. Dane Osobowe
  • GTS Justyna Liber przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez GTS Justyna Liber w ramach justynaliber.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług GTS Justyna Liber
  • GTS Justyna Liber może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych GTS Justyna Liber, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • GTS Justyna Liber wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych GTS Justyna Liber zalicza:
   1. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez GTS Justyna Liber jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   2. realizacji zamówień na Produkty i usługi GTS Justyna Liber
   3. reakcji na informacje przesłane GTS Justyna Liberz wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów/warsztatów),
   5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług GTS Justyna Liber oraz Produktów i usług partnerów handlowych GTS Justyna Liber, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania konta, zakupu produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez GTS Justyna Liber.
  • Klient w każdym czasie ma prawodostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danychosobowych, jak równieżma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez GTS Justyna Liber będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • GTS Justyna Liber będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez GTS Justyna Liber, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających zprzepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń GTS Justyna Liber.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu produktów i usług GTS Justyna Liber korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny justynaliber.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej ina serwerach strony internetowej www.justynaliber.pl
   2. z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetleniestrony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.justynaliber.pl nastąpiło przez odnośnik (link) - adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę justynaliber.pl.
  • W przypadku uzyskania przez GTS Justyna Liber wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, GTS Justyna Liber może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustaleniaodpowiedzialności Klienta.
 3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.justynaliber.pl i jej poddomen
  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.justynaliber.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, niewymaga podawania przez Klienta danych osobowych.a
 4. Korzystanie z formularza kontaktowego
  • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie justynaliber.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do GTS Justyna Liber i dostępnych na www.justynaliber.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala GTS Justyna Liber zwracać się do czytelników po imieniu.
 6. Zamawianie usług i produktów
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez GTS Justyna Liber za pośrednictwem www.justynaliber.pl możliwe jest po założeniu konta lub bez zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług GTS Justyna Liber (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług GTS Justyna Liber oraz partnerów handlowych GTS Justyna Liber).
  • GTS Justyna Liberzastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług GTS Justyna Liber.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.justynalibera.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów GTS Justyna Liber i www.justynaliber.pl.
  • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdującychsię na listach adresowych justynaliber.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ichobjętość i wysyłane są sporadycznie.
 7. Jawne Dane Osobowe
  • Dane osobowe podane na serwisach należących do GTS Justyna Liber przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • GTS Justyna Libernie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 8. Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do GTS Justyna Liber i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez GTS Justyna Liber nie podlegają Polityce Prywatności.
 9. Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do GTS Justyna Liber.
  • Przekazywanie danych podmiotom trzecim GTS Justyna Liber nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Zmiany Polityki Prywatności
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawowązasadę: GTS Justyna Libernie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czyadresowych klientów oraz użytkowników należącego do GTS Justyna Liber serwisu i newsletterów.
TOP